Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van jullie kind. Wij stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met jullie.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.

  De interne contactpersonen van onze school zijn:

  Gemma van der Vleuten gemma.vandervleuten@eenbes.nl
  Kristin Peters kristin.peters@eenbes.nl
  Eline van Lith eline.vanlith@eenbes.nl

  Aan onze school is ook externe vertrouwenspersoon verbonden.
  Hier kun je ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf.

  De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt.
  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail:
  el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06 12407652

 • Medezeggenschapsraad

  Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een
  medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel kunnen via dit orgaan invloed uitoefenen op het beleid van de school. Vanuit de beide locaties nemen 2 ouders en 2 personeelsleden zitting in de MR, waardoor de MR in totaal uit 8 leden bestaat. Ouders die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders verkiesbaar zijn en stemrecht hebben.

  De MR betaat uit de volgende leden:

  Vanuit het personeel: Tom van Lieshout (voorzitter), Anke Bernards (secretaris), Ingrid Fizaan en Sabine Nieuwenkamp

  Vanuit de ouders: Petra Font Freide, Mark Sleegers, Sandra Raaijmakers en Yvonne Saasen

  Wanneer je in contact wilt treden met de MR dan kan dit via mrpuursang@eenbes.nl.

  Notulen 25 mei 2023 Notulen 21 maart 2023 Notulen 19 september 2023 Notulen 22 november 2023 Notulen 25 Januari 2024 Notulen 27 Maart 2024
 • Ouderraad

  Onze OR functioneert als een zelfstandige stichting.
  Deze groep enthousiaste mensen helpt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, enz.
  Voor de ouderraad kan iedere ouder zich voor de OR aanmelden.
  Ze vergaderen ongeveer 8 tot 10 maal per jaar. Ouders kunnen in het begin van het jaar aangeven bij welke activiteiten ze willen ondersteunen.

  Mocht je vragen hebben aan de OR dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar orpuursang@eenbes.nl.

 • Ziekte en verzuim

  Bij ziekte van je kind moet je dit ons ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.25 uur (telefonisch) melden bij de locatie waar je kind naar school gaat. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met je op. Wanneer je kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven.

  Registratie verzuim
  De leerkrachten registreren elke dag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

  Geoorloofd verzuim
  Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. Hiervan ontvangt de aanvrager altijd een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag een kind thuis blijven. Natuurlijk moet dit wel vooraf met ons besproken worden;
  • Als een kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. Een vijfjarig kind mag niet zomaar een dagje thuisblijven.
  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan een kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. Hiervoor dient vooraf schriftelijk bij de school aangevraagd te worden. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten, de directie of op de website.

  Ongeoorloofd schoolverzuim
  Als regel mogen wij buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof geven. Een kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

  Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

  Voor dit extra verlof moet schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming gevraagd worden aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor niet mogelijk is.

  Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

  Extra aandachtspunten
  Is een kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. Het kind mag niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis gehouden worden.

  Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof is op te vragen bij de directie.

  Verlofformulier Puur Sang

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Wij hanteren een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op school blijven tijdens de middagpauze. De kinderen eten op school in de eigen klas. Daarbij stimuleren we gezonde voeding en eetgewoontes.

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur.
  Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.30 uur tot 13.00 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd.

  Gym
  Op dinsdag en donderdag gymmen de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal de Weijer.

  De groep 1 en 2 gymmen op de eigen locatie in de gymzaal.

 • Vakanties schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Pasen 31 maart en 1 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Pinksteren 19 en 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus 2024
 • Studiedagen

  12 september 2023
  6 december 2023
  19 februari 2024
  29 maart 2024
  20 en 21 juni 2024