Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Met ingang van schooljaar 2014 en 2015 zijn de medezeggenschapsraden van de St. Lucia en Loeswijk samengevoegd en functioneren ze als één MR. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft doorgaans een week voorafgaand aan haar vergadering overleg met de directie. De ouders die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders verkiesbaar zijn en stemrecht hebben.

Wat zijn nu de taken en bevoegdheden van de MR?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.

Samenstelling

Geleding Naam Rol
Personeel Tom van Lieshout MR-lid
Personeel Ingrid Steentjes MR-lid
Personeel Sabine Nieuwenkamp secretaris
Personeel Anke Bernards MR-lid
Ouders Sandra Raaijmakers MR-lid
Ouders Sanne Verheijen MR-lid
Ouders Diana van der Sloot voorzitter
Ouders Petra Tielen voorzitter

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij onderwerpen vertrouwelijk zijn). Dit houdt in dat iedereen (dus zowel ouders/verzorgers en leerkrachten), die belangstelling heeft of gewoon geïnteresseerd is, van harte welkom is.

De vergadering start om 20.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur in de lerarenkamer van locatie Loeswijk. Aanmelden kan via mrpuursang AT eenbes DOT nl.

 

De MR vergadert dit schooljaar op:

  • dinsdag 27 september 2022
  • woensdag 2 november 2022
  • donderdag 15 december 2022
  • woensdag 25 januari 2023
  • woensdag 21 maart 2023
  • donderdag 25 mei 2023
  • maandag 10 juli 2023

Contact

Wanneer u in contact wilt treden met de MR dan kan dit via mrpuursang AT eenbes DOT nl 

Documenten