Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Met ingang van schooljaar 2014 en 2015 zijn de medezeggenschapsraden van de St. Lucia en Loeswijk samengevoegd en functioneren ze als één MR. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft doorgaans een week voorafgaand aan haar vergadering overleg met de directie. De ouders die zitting nemen worden gekozen middels verkiezingen, waarbij alle ouders verkiesbaar zijn en stemrecht hebben.

Wat zijn nu de taken en bevoegdheden van de MR?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft instemmingsrecht over wezenlijke zaken, zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Wat betreft het adviesrecht, moeten het schoolbestuur en de directie in een aantal gevallen advies vragen aan de MR over hun plannen met de school, zoals over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet hierbij de adviezen van de MR serieus overwegen, maar hoeft ze niet over te nemen.

Samenstelling

Geleding Naam Rol
Personeel Nellie Kuijpers personeeelsgeleding
Personeel Ilonka Horst personeelsgeleding
Personeel Sabine Nieuwenkamp personeelsgeleding
Personeel Anke Bernards personeelsgeleding/secretaris
Ouders Joris Teuwen oudergeleding/voorzitter
Ouders Sanne Verheijen oudergeleding
Ouders Paul van Beers oudergeleding
Ouders Petra Tielen oudergeleding

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij onderwerpen vertrouwelijk zijn). Dit houdt in dat iedereen (dus zowel ouders/verzorgers en leerkrachten), die belangstelling heeft of gewoon geïnteresseerd is, van harte welkom is.

De vergadering start om 20.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur in de lerarenkamer van locatie Loeswijk. Aanmelden kan via mrpuursang AT eenbes DOT nl.

 

De MR vergadert dit schooljaar op:

  • donderdag 12 september 2019
  • dinsdag 29 oktober 2019
  • woensdag 4 december 2019
  • donderdag 30 januari 2020
  • maandag 23 maart 2020
  • dinsdag 26 mei 2020
  • woensdag 1 juli 2020

Contact

Wanneer u in contact wilt treden met de MR dan kan dit via mrpuursang AT eenbes DOT nl of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter (Joris Teuwen). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-52 68 22 46.

Documenten