De ondersteuning op onze school

Voor ons betekent het bieden van extra ondersteuning, dat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op het gebied van leren, talenten, gedrag, en welbevinden. Wij sluiten aan bij de behoeften van de leerling.

Mocht de ontwikkeling anders verlopen dan verwacht, zullen wij dit snel opmerken en hiernaar handelen. Om dit goed te kunnen doen, is samenwerking de ouders erg belangrijk. Wij zullen je dan ook tijdig informeren en betrekken bij het onderwijs van je kind.

 • Interne begeleiding

  De taak van de zorgcoördinator, ook wel intern begeleider genoemd, is om de extra ondersteuning binnen het onderwijs te organiseren en te begeleiden. Een zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat. Hierbij maakt de zorgcoördinator gebruik van onder andere de informatie uit besprekingen, observaties, klassenbezoeken en gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

  Er is een nauwe samenwerking tussen de zorgcoördinatoren van beide locaties om kennis en expertise met elkaar te delen. Het kan daarbij voorkomen dat zorgcoördinatoren activiteiten van elkaar overnemen.

  Stefanie Kantelberg is de zorgcoördinator van locatie Lucia. Stefanie is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag.

  De zorgcoördinator van locatie Loeswijk is Ardy Koot. Zij is werkzaam op maandag en dinsdag.

  Voor vragen / opmerkingen, kun je altijd contact opnemen of gewoon even binnenlopen.

 • Schoolcoach

  Sinds mei 2022 heeft Puur Sang een schoolcoach. De schoolcoach biedt persoonlijke begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en/of ondersteunend personeel van Puur Sang. Daarnaast heeft zij een ondersteunende rol binnen het gehele team van Puur Sang.

  De persoonlijke begeleiding wordt samen met de zorgcoördinatoren of leerkrachten afgestemd op basis van de vragen die zij hebben.

 • Ondersteuning op onze school

  Om de leerlingen goed te kunnen volgen, vinden er leerling- en groepsbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en de zorgcoördinatoren. Tijdens deze besprekingen wordt er o.a. gekeken naar de toetsresultaten van de groep en naar de individuele leerling.

  Het onderwijs werkt met 5 niveaus van ondersteuning. Deze worden als volgt omschreven:

  Niveau 1:
  Algemene ondersteuning door de groepsleerkracht.

  • Goed les geven; instructie volgens de lesmethode.
  • Bovendien extra instructie vooraf en nadien herhaling.

  Niveau 2:
  Extra ondersteuning in de groep.

  • Extra instructie en inoefening in een kleine groep.
  • Extra hulp in de klas door middel van toepassen differentiatiemodellen vanuit de lesmethode.
  • Inzetten van remediërend materiaal vanuit de lesmethode.

  Niveau 3:
  Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.

  • Raadplegen van onder andere de intern begeleider en het ondersteuningsteam.

  Niveau 4:
  Extra ondersteuning op schoolniveau door externe deskundigen.

  • Het inzetten van deskundigen uit bijvoorbeeld het zorgteam. U kunt hierbij denken aan een schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts (GGD), het aanvragen van extern onderzoek, enz.

  Niveau 5:
  Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

  • In verband met passend onderwijs vinden er veranderingen plaats binnen dit niveau.

  Hierover is meer te lezen onder het kopje passend onderwijs.

 • Ondersteuningsteam

  Leerlingen kunnen op het moment dat er vragen zijn, besproken worden in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit verschillende deskundigen en komt vier keer per schooljaar bij elkaar. De bijeenkomsten vinden op school plaats. Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind besproken wordt.

  Deelnemers van het ondersteuningsteam:

  • groepsleerkracht
  • interne begeleider
  • schoolmaatschappelijk werker (CMD)
  • jeugdverpleegkundige van de GGD
  • een medewerker vanuit het Expertise Netwerk (verbonden aan de Eenbes)
  • eventueel de ouders
  • eventueel medewerker De Wonderwereld
 • Zorg voor Jeugd

  Wij werken met het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is bedoeld om problemen bij de jeugd snel in beeld te krijgen en de zorg te coördineren. Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente en bij de wet geregeld. Binnen onze school kan de intern begeleider of de directie zorgsignalen afgeven in het systeem.

  Een signaal geven wij alleen af nadat wij ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Er wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd, wel dat er zorgen zijn over een kind.

  Bij twee of meer signalen in het systeem van hetzelfde kind wordt een coördinator aangewezen. Deze coördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Deze inventariseert met alle betrokken partijen wat er speelt en kijkt wat er verder nodig is.

 • Passend onderwijs

  Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft, maar is niet meer zo vanzelfsprekend. De criteria om toegelaten te worden, zijn aangescherpt en de basisschool moet er eerst voor zorgen dat zij de basisondersteuning in orde heeft.

  Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit – in overleg met u, het samenwerkingsverband en het bestuur – rechtstreeks door de school georganiseerd. De school kan indien mogelijk dan een arrangement aanvragen.

  Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.