Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders

Het belang van ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Wij, als school, houden u op de hoogte van deze ontwikkeling, maar doen ook een beroep op u. Het is in het belang van u kind dat u betrokken bent bij schoolse zaken. Kinderen brengen veel tijd door op de school en het is voor het welbevinden van uw kind erg goed om op de hoogte te zijn van zijn/haar bezigheden.

Op verschillende manieren en op verschillende momenten is er daarom contact tussen ouders, kind en school.

 

De Ouderraad

Binnen Kindcentrum Puur Sang functioneert de ouderraad als een zelfstandige stichting voor beide locaties. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders/verzorgers, welke het team helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen en de verrassingsdag. Voor het organiseren van de diverse activiteiten worden vanuit de ouderraad commissies samengesteld, welke bestaan uit OR-leden en leerkrachten.

De diverse commissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een activiteit. Daarnaast vergadert de ouderraad ongeveer 8 keer per schooljaar. Voor de ouderraad kan iedere ouder, die een kind op Kindcentrum Puur Sang heeft zitten zich aanmelden.

Om de diverse activiteiten mogelijk te maken, wordt per schooljaar een ouderbijdrage gevraagd van € 30 per kind. Bij instroming na 1 januari bedraagt de ouderbijdrage € 20 en bij instroming na 1 april € 10. De ouderbijdrage is niet verplicht. Echter wanneer de ouderbijdrage niet wordt voldaan kan uw kind niet alle georganiseerde activiteiten deelnemen.

Bij aanmelding wordt nieuwe ouders de mogelijkheid geboden tot automatische incasso van de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u zich richten tot de penningmeester van de ouderraad, Moniek Houtsma.

Mocht u vragen hebben aan de ouderraad of meer informatie wensen, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar orpuursang AT eenbes DOT nl.

 

Ouderbijdrage en stichting Leergeld

Hebt u problemen met de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning.

U kunt daarvoor een aanvraag doen in het kader van de bijzondere bijstand.

Dat betekent, dat u bij de gemeente een aanvraag doet voor de onderwijsbijdrage.

Dat is voor een basisschoolkind € 100,- voor 2018.

Als u minder inkomen heeft dan 120% van de bijstand, dan komt u in aanmerking voor deze onderwijsbijdrage. Alleenstaande ouder: € 1454,17 en samenwonende ouders: € 1615,74.

Is dit niet voldoende, dan kunt nog een beroep doen op de stichting Leergeld.

Deze stichting heeft dezelfde doelgroep nl. inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Samenvattend: eerst naar de gemeente, daarna komt Leergeld in beeld.

De Medezeggenschapsraad

De MR van onze school is in het schooljaar 2014-2015 gefuseerd. De ouders worden gekozen d.m.v. verkiezingen. De MR praat actief mee over beleidszaken op school. Denk aan de identiteit van de school, de veiligheid, het schoolplan, enz. De MR heeft bij een aantal zaken instemmings-of adviesrecht. De MR komt ongeveer 1 maal per maand bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Lees verder...

 

Klankbordgroep ouders

Drie maal per jaar is er een bijeenkomst van de klankbordgroep voor ouders. Hierin nemen ouders deel die meedenken over verschillende zaken van de school. Ze geven hun mening over onderwerpen die aangedragen worden door MR en directie. De klankbordgroep geeft hun mening en denken met de school mee, maar nemen geen beslissingen. Aan het begin van het schooljaar worden ouders via de nieuwsbrief gevraagd zich aan te melden. Onze leerlingen laten hun stem horen in de kindervergaderingen. Hieraan nemen kinderen uit groep 4 t/m 8 deel. Deze vergaderingen vinden ook drie maal per jaar plaats.

 

Klassenouders en hulpouders

Elke leerkracht vraagt binnen de ouders van zijn/haar groep één ouder als klassenouder. Deze klassenouder wordt gevraagd door de leerkracht om organisatorische zaken te regelen. Dit kan bijvoorbeeld vervoer tijdens excursies zijn of begeleiding bij een externe activiteit van de klas. Aan het begin van het jaar kunt u zich opgeven als hulpouder. Deze hulpouders worden gevraagd ter ondersteuning van een activiteit van de ouderraad. Zij zullen contact met u opnemen over de gang van zaken omtrent de activiteit.

 

Informatievoorziening aan de ouders

Ouderportaal ParnasSys

Wij werken met een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit volgsysteem geeft de ontwikkeling weer van uw kind en de daarbij behorende afspraken en gesprekken met u. Binnen deze digitale omgeving gaan wij vanaf oktober gebruik maken van een ouderportaal. Met dit gedeelte van het leerlingvolgsysteem kunt u via het internet op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw kind. Aan het begin van het schooljaar krijgt u hier meer informatie over.

Oudergesprekken

Als er zorgen of andere bijzonderheden zijn zal de leerkracht een afspraak met u maken buiten de rapportgesprekken om. Als u zich zorgen maakt of thuis signaleert dat het niet goed gaat met uw kind, verwachten we van u dat u dit op school aangeeft. Wacht hiermee niet tot een rapportgesprek. U bent welkom voor een gesprek, maak hiervoor een afspraak met de leerkracht, zodat hij/zij ook genoeg tijd voor u heeft.

Kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gehouden. Dit is een gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s), het kind en de leerkracht(en). Het kennigsmakingsgesprek is voor de ouders van de kinderen die in een nieuwe groep komen. Mochten er allemaal nieuwe gezichten voor de groep staan, dan vindt er een gesprek plaats met alle ouders. U ontvangt een uitnodiging voor dit gesprek. Het gesprek zal gebruikt worden om afspraken en doelstellingen helder op elkaar af te stemmen.

Rapportgesprekken

Vanaf schooljaar 2014-2015 is in groep 4 t/m 8 het kind aanwezig bij het rapportgesprek. Het kind vult op school een evaluatieformulier in. Ouders kunnen dit formulier thuis met het kind bespreken. Het formulier is uitgangspunt voor het gesprek met ouder, kind en leerkracht; wat kan het kind al goed, waar wil hij/zij nog hulp bij? Welke hulp kunnen we op school en/of thuis bieden?

 

Groepen 1 en 2

Twee keer per jaar een oudergesprek en/of een rapport.

Groepen 3 t/m 7

Twee keer per jaar een rapport;

Een ouder-kindgesprek in oktober en bij rapport 1 en 2;

Groep 8

Twee keer per jaar een rapport;

Het kind is aanwezig tijdens de gesprekken;

Een gesprek over het definitieve schooladvies volgt in februari. Hierbij wordt ook het onderwijskundig overdrachtsdossier besproken.