Kwaliteit

Kwaliteit als prioriteit

We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Samen met de andere Eenbesscholen zitten we in het project "opbrengstgericht werken" waarbij we samen kijken hoe we de opbrengsten van de kinderen kunnen verhogen.

Ons speerpunt is dat we ons specifiek gaan richten op het houden van doelgesprekken met de kinderen om samen met hen vast te leggen aan welke opbrengsten we daadwerkelijk werken en wat we uiteindelijk samen willen bereiken.

Verder zijn er dit jaar extra mensen vrij geroosterd om zich bezig te houden met het in kaart brengen van de leerlijnen.

Daarmee krijgen de kinderen en ouders een goed beeld van de leerstof en vaardigheden die in een periode gekend en beheerst moeten worden. Met het in kaart brengen van de leerlijnen krijgen we goed zicht op een leerling en of dat deze het tempo volgt wat je van hem of haar mag verwachten. Op deze manier kunnen ouders en leerkrachten beter een vinger aan de pols houden om tijdig in beeld te hebben of extra ondersteuning nodig is.  Deze manier van werken is voor ouders en kinderen is in het gewone basisonderwijs in Nederland nog een unicum.

 

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

Basisschool Puur Sang bestaat uit een team van deskundige leerkrachten. Elk teamlid maakt een professioneel ontwikkelingsplan, in het verlengde van het beleidsplan van onze Stichting en ons schoolplan. Tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden de doelen besproken en geëvalueerd. Op studiedagen en teambijeenkomsten wordt de collectieve kwaliteitsontwikkeling planmatig bevorderd en geborgd.  Diverse leerkrachten hebben zich bekwaamd als intern begeleider, leesspecialist, taalspecialist, rekenspecialist, ICT-coach en onderwijsontwikkelaar, bedrijfshulpverlener en intern contactpersoon.

 

Kwaliteitsverbetering met behulp van moderne methodes en effectieve werkvormen

We maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.  Daarmee zijn onze lesmethoden:

- up-to-date;

- uitdagend en gestructureerd;

- voorzien van veel differentiatiemogelijkheden;

- conform referentieniveaus en kerndoelen;

- zorgvuldig gekozen en passend bij onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen in de 21e eeuw.

 

Kwaliteitsverbetering met behulp van het leerlingvolgsysteem

Van elk kind registreren we observaties en toetsresultaten. Na elke toets volgt een analyse door de leerkracht. Het vervolgaanbod wordt hierop afgestemd om de ontwikkeling van alle leerlingen te waarborgen. We vergelijken leerlingen met zichzelf, dat wil zeggen dat we volgen of ze zich goed blijven ontwikkelen, en we vergelijken hun prestaties met die van andere leerlingen in Nederland. De toetsen van de Cito worden namelijk op vrijwel alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor een breed referentiekader ontstaat. Daarnaast volgen en analyseren we de ontwikkeling van de hele groep en maakt de Intern Begeleider trendanalyses voor de hele school.

 

Kwaliteitsverbetering met behulp van ICT-hulpmiddelen

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord dat de leerkracht onder meer gebruikt bij het geven van instructie.

Daarnaast zijn er computers met oefenprogramma's bij de verschillende vakken, die de leerlingen gebruiken om leerstof te oefenen. Ook leren ze om presentaties te maken en te geven en worden ze stap voor stap wegwijs gemaakt in het digitale snelverkeer. Verder starten we dit jaar met een ouderportaal, om ouders/verzorgers te informeren over de prestaties van hun kind. Verder sturen we regelmatig klasseninfo's naar de ouders/verzorgers, zodat zij weten wat er in de groep besproken en behandeld is. Ouders krijgen zo de mogelijkheid om thuis samen met hun kinderen, verder te oefenen. Hiervoor is ook het digitale Ambrasoft programma gratis beschikbaar. Als hiermee gewerkt wordt kan de leerkracht de resultaten hiervan op school inzien.

Dit jaar hebben we ook de mogelijkheid om kinderen met dyslexie thuis te laten werken met het programma Kurzweil. Zij zullen daartoe minder problemen ervaren bij het doorlezen van teksten.

 

Kwaliteitsverbetering door planmatig werken

Onze school werkt aan een grote kwaliteitsverhoging van de resultaten. Het koersplan van de Eenbes geeft sturing aan het schoolontwikkelingsplan. Dit geeft vervolgens richting aan de professionele ontwikkelingsplannen van leerkrachten en verbetering in de groepen. Periodiek overleggen we met de medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen, ouderklankbordgroep en leerlingen in de kindervergaderingen. Dit alles zorgt voor meedenken over de gewenste ontwikkelingen in de school.

 

Doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs

Als basisschool doen we mee met het landelijke "Cool-Programma" dat onze kinderen over een groot aantal jaren volgt in het voortgezet onderwijs. Zo krijgen we gegevens terug over het effect van het onderwijs dat ze bij ons hebben genoten. Met deze feedback kunnen we het rendement van ons onderwijs nog meer verhogen zodat onze kinderen nog beter zullen doorstromen in het voortgezet onderwijs en daar succesvol zijn.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Rendement van ons onderwijs (eindcito)

 

Landelijk

gemiddelde     

Gemiddelde

locatie Lucia    

Gemiddelde

locatie Loeswijk

2014 534,4 536,5 537,1
2015 534,8 532,8 534,8
2016 534,5 537,1 537,8
2017 535,1 533,6 535,1
2018 535 539  536 

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen. Daarnaast nemen we, in individuele gevallen, in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kind en de resultaten gedurende de acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 5 schooljaren  

 

Overig VMBO  VMBO-t/HAVO  HAVO/VWO   
2014  7 31 18
2015 16 14 22 
2016 

15

17  18
2017 16 16 12
2018  9 17  19