Kwaliteit

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk.

 

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

 

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren. Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen en de leerkrachten er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

 

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in 2015, 2017 en 2019 kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren.

 

De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A-Vision). Indien de eindopbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gesprek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning. Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijke gemiddelde.

 

De managementrapportage

De kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs is een cyclisch geheel van activiteiten dat erop gericht is om onze scholen continu te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk omdat onze maatschappij ook continu in ontwikkeling is. Om met onze schoolleiders over de schoolontwikkeling gericht in gesprek te kunnen zijn, verzamelt Eenbes managementdata over de school die tijdens de jaarlijkse managementgesprekken tussen de schoolleider en de bestuurder van context worden voorzien. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn richtinggevers voor de schoolleider voor de verdere schoolontwikkeling.

 

Doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs

Als basisschool doen we mee met het landelijke "Cool-Programma" dat onze kinderen over een groot aantal jaren volgt in het voortgezet onderwijs. Zo krijgen we gegevens terug over het effect van het onderwijs dat ze bij ons hebben genoten. Met deze feedback kunnen we het rendement van ons onderwijs nog meer verhogen zodat onze kinderen nog beter zullen doorstromen in het voortgezet onderwijs en daar succesvol zijn.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Rendement van ons onderwijs (eindcito)

 

Landelijk

gemiddelde     

Gemiddelde

locatie Lucia    

Gemiddelde

locatie Loeswijk

2015 534,8 532,8 534,8
2016 534,5 537,1 537,8
2017 535,1 533,6 535,1
2018 535 539 536
2019 535,7 538,3  537,1 

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen. Daarnaast nemen we, in individuele gevallen, in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op ons beeld van de persoonlijkheid van uw kind en de resultaten gedurende de acht basisschooljaren. Het resultaat op de Cito-Eindtoets is hierop een aanvullend gegeven. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een goed beeld van hun mogelijkheden.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 5 schooljaren  

 

Overig VMBO  VMBO-t/HAVO  HAVO/VWO   
2016 15 17 18
2017 16 16 12
2018

9

17 19
2019 5 11 14
2020 12 23 15