Over de school

Waar gaan wij voor?

In een veranderende wereld geven we kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op te groeien tot krachtige persoonlijkheden met een sterke oriëntatie op de maatschappij in de toekomst.

 

Algemeen

De school heeft ervoor gekozen om zich sterk te oriënteren op de kennis van de maatschappij en de trends die daarin zichtbaar zijn. Daarnaast maakt de school gebruik van wetenschappelijke kennis over de manier waarop mensen leren en de werking van de hersenen bij jonge mensen. Deze informatie wordt gebruikt om het best mogelijke onderwijs voor de toekomst van de leerlingen te bieden.

 

‘Waarom?’

In de toekomst zullen er beroepen zijn die we nu nog niet kennen. Waarschijnlijk zal de economie in Nederland gaan draaien op innovatie, handel en slimme logistiek. Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst moeten kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Kinderen zijn gelukkig en voelen zich veilig. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het groepsklimaat en beseffen dat ze hierin een belangrijke rol spelen. De kinderen kennen de afgesproken omgangsregels en handelen hiernaar.

• Kinderen nemen een onderzoekende houding aan. Ze denken en handelen op een oplossingsgerichte manier. Creativiteit en kennis over techniek spelen een grote rol. Alle talenten zijn nodig in een innovatieve economie. Daarom is een goede samenwerking met elkaar en een kritische reflectie op eigen handelen van onmisbaar belang.

• Kinderen zijn ‘wereldburgers’. Ze realiseren zich dat wat zij doen effect heeft op de rest van de wereld. Ze hebben een brede oriëntatie op de wereld en beheersen de Engelse taal.

• Kinderen worden door hun hele omgeving gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen die naast door de school ook actief worden gestimuleerd door hun ouders ontwikkelen zich beter en presteren hoger.

 

‘Hoe?’

• Als de leercondities optimaal zijn, is de leerling beter in staat om het maximale uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten volop te ontwikkelen. We willen dit bereiken door de kinderen medeeigenaar te maken van het leerproces. Wanneer het kind zélf zijn doelen stelt zal hij /zij daar ook maximaal voor gaan. Daarvoor moet de leerling zicht hebben op de te behalen doelen en een weg kunnen kiezen die dicht bij de eigen manier van ontwikkelen past.

• De inzet van hedendaagse technologie helpt ons hierbij. Door digitalisering krijgen kinderen sneller feedback en krijgen ze beter zicht op het punt waar ze staan in hun ontwikkeling. Ook kunnen zij sneller en makkelijker keuzes maken in de richting van de doelen die ze willen en moeten behalen.

• De leerkrachten worden essentieel in de begeleiding en de instructie. Zij bespreken de tussendoelen met de kinderen en bepalen samen met de leerling (en ouders) wat de volgende stap in de ontwikkeling is en wat ervoor nodig is om dat te behalen.

• De oriëntatie op de wereld en het gebruik maken van de creativiteit van het brein wordt gedaan door thematisch en projectmatig leren. De vaardigheden van de 21e eeuw (Voogt J., Roblin N., (2010) 21st century skills, Enschede) zijn daarvoor uitgangspunt. Door de nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van kinderen vast te houden en verder te ontwikkelen sluiten we aan bij vragen van de kinderen en creëren we een uitdagende leeromgeving.

 

 

Waar staan we voor?

‘Leren met Passie’ is het uitgangspunt voor de visie van onze school. Binnen ons kindcentrum maken we keuzes die passen binnen het koersplan, maar ook specifiek aansluiten bij de kijk op onderwijs vanuit het team en ouders. Daarbij zijn we geïnspireerd door pedagoog prof. G. Biesta. Zijn kijk op onderwijs bevat een driedeling waarbij verschillende vernieuwende onderwijsaspecten aan de orde komen. Wij vinden het belangrijk dat deze driedeling in balans is in ons onderwijs. Als school hebben we deze driedeling vertaald naar de volgende onderwijsgebieden:

- Ik leer…

- Ik ontdek…

- Ik ben…

 

 

Hieronder gaan we kort in op de betekenis van de driedeling.

 

Ik leer… Een van de functies van onderwijs voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is leerlingen goed taal-, reken-, lees-, schrijf-, spelling- en begrijpend leesonderwijs bieden. Leerlingen moeten zich voor deze kernvakken ontwikkelen in kennis en vaardigheden voor de toekomst. Dit doen wij door kindgericht te kijken naar de behoefte en de mogelijkheden van de leerlingen. Hiervoor krijgen ze passende instructies en verwerkingen, en kijken we goed wat kinderen al kennen en kunnen, zodat we hierbij aan kunnen sluiten.

 

Ik ontdek… De wereld verkennende vakken worden bij ons geclusterd en thematisch aangeboden, omdat wij deze vakken zien als een mogelijkheid op het ontdekken van de wereld om ons heen. Dit is volgens ons een sociale bezigheid waarbij we van en met elkaar leren. Dit doen we niet alleen met de mensen in de school, maar ook met de mensen, bedrijven, verenigingen en gemeenschap om de school. Op deze manier proberen we de kinderen hun talenten en interesses te laten ontdekken en geven we hen de ruimte om zich hierin te ontwikkelen. Specifiek hebben we veel aandacht voor techniek, cultuur en sport.

 

Ik ben… In de huidige maatschappij waarin de leerlingen opgroeien vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf goed leren kennen. We leren kinderen eigenschappen te herkennen, erkennen en waarderen, zodat ze met zelfvertrouwen en inzicht in hun kwaliteiten zichzelf kunnen ontwikkelen. Op die manier kunnen ze passende keuzes maken voor nu en in de toekomst. We leren kinderen daarnaast omgaan met het belang van rust en gezondheid. Door aandacht te geven aan vitaliteit is er een goede basis voor de andere twee aspecten van de driedeling.

Verkeersveiligheid / BVL

 

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.