Missie en visie van ons kindcentrum

Waar gaan wij voor?

 

In een veranderende wereld geven we kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op te groeien tot krachtige persoonlijkheden met een sterke oriëntatie op de maatschappij in de toekomst.

 

Algemeen

De school heeft er voor gekozen om zich sterk te oriënteren op de kennis van de maatschappij en de trends die daarin zichtbaar zijn. Daarnaast maken de school gebruik van wetenschappelijke kennis over de manier waarop mensen leren en de werking van de hersenen bij jonge mensen. Deze informatie wordt gebruikt om het best mogelijke onderwijs voor de toekomst van de leerlingen te bieden.

 

‘Waarom?’

In de toekomst zullen er beroepen zijn die we nu nog niet kennen. Waarschijnlijk zal de economie in Nederland gaan draaien op innovatie, handel en slimme logistiek. Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst moeten kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

Kinderen zijn gelukkig en voelen zich veilig. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het groepsklimaat en beseffen dat ze hierin een belangrijke rol spelen. De kinderen kennen de afgesproken omgangsregels en handelen hiernaar.

 

Kinderen nemen een onderzoekende houding aan. Ze denken en handelen op een oplossingsgerichte manier. Creativiteit en kennis over techniek spelen een grote rol. Alle talenten zijn nodig in een innovatieve economie. Daarom is een goede samenwerking met elkaar en een kritische reflectie op eigen handelen van onmisbaar belang.

 

Kinderen zijn ‘wereldburgers’. Ze realiseren zich dat wat zij doen effect heeft op de rest van de wereld. Ze hebben een brede oriëntatie op de wereld en beheersen de Engelse taal.

 

Kinderen worden door hun hele omgeving gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen die naast door de school ook actief worden gestimuleerd door hun ouders ontwikkelen zich beter en presteren hoger.

 

‘Hoe?’

Als de leercondities optimaal zijn, is de leerling beter in staat om het maximale uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten volop te ontwikkelen. We willen dit bereiken door de kinderen mede-eigenaar te maken van het leerproces. Wanneer het kind zélf zijn doelen stelt zal hij /zij daar ook maximaal voor gaan. Daarvoor moet de leerling zicht hebben op de te behalen doelen en een weg kunnen kiezen die dicht bij de eigen manier van ontwikkelen past.

De inzet van hedendaagse technologie helpt ons hierbij. Door digitalisering krijgen kinderen sneller feedback en krijgen ze beter zicht op het punt waar ze staan in hun ontwikkeling. Ook kunnen zij sneller en makkelijker keuzes maken in de richting van de doelen die ze willen en moeten behalen. De leerkrachten worden essentieel in de begeleiding en de instructie. Zij bespreken de tussendoelen met de kinderen en bepalen samen met de leerling (en ouders) wat de volgende stap in de ontwikkeling is en wat er voor nodig is om dat te behalen.

De oriëntatie op de wereld en het gebruik maken van de creativiteit van het brein wordt gedaan door thematisch en projectmatig leren. De vaardigheden van de 21e eeuw (Voogt J., Roblin N., (2010) 21st century skills, Enschede) zijn daarvoor uitgangspunt. Door de nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van kinderen vast te houden en verder te ontwikkelen sluiten we aan bij vragen van de kinderen en creëren we een uitdagende leeromgeving.

 

 

Waar staan wij voor? 

 

Kindcentrum

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben gekozen voor de hieronder genoemde kernwaarden.

Samen met de kinderopvang en de peuterspeelzaal willen we een doorlopende ontwikkeling mogelijk maken waarbij het kind overal op dezelfde wijze wordt benaderd.

 

Kinderen centraal

In kindcentrum Puur Sang staan we voor de volgende uitgangspunten:

Kinderen zijn welkom bij ons!

Kinderen zijn uniek!

Kinderen zijn de toekomst!

Samen met ouders, partners en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan ontwikkeling, zorg, opvoeding en opvang van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, hun eigen plezier beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

We bieden kansen waarbij kinderen komen tot zelfontplooiing en talentontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen daartoe uit.

 

Dichtbij

Het kindcentrum geeft álle betrokkenen een veilig, vertrouwd en geborgen gevoel. Aandacht voor het kind vergroot dit veilige en vertrouwde gevoel. Vanuit emotioneel welbevinden en betrokkenheid komt ontwikkeling tot stand. Het opbouwen van goede relaties met kinderen, ouders, collega’s en de omgeving zorgen voor het realiseren van een doorgaande lijn van opvang, opvoeding, zorg en ontwikkeling. Binnen een goede relatie ontstaat een vertrouwensband waarbij een ieder zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Binnen kindcentrum Puur Sang mag je zijn wie je bent !

Ontmoeten van elkaar is een eerste vereiste om te bouwen aan relaties.

 

Professioneel

Binnen het kindcentrum werken professionals in een omgeving die aansluit bij wat ontwikkeling, zorg, opvoeding en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar vraagt. Professioneel wil zeggen dat medewerkers adequaat zijn opgeleid en voortdurend nieuwe trends en scholing volgen. Op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen zijn de medewerkers experts. Daarnaast zijn andere competenties zoals communicatie, samenwerken, omgaan met multimedia, sociaal vaardig zijn, oog en oor hebben voor vernieuwing en omgeving en zelfreflectie van groot belang.

Uitdagend en Avontuurlijk

Elk mens beschikt over een zelf-ontwikkelend vermogen. Het is een natuurlijk proces van spelen, ontdekken, nieuwsgierig zijn en doorzetten. Binnen ons kindcentrum willen we ruim baan geven aan de talenten die we rijk zijn. Door in nieuwe ontwikkelingen mee te gaan en waardevolle (culturele) ervaringen te borgen, stimuleren we alle betrokkenen te komen tot zelfstandigheid, zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen. In ons kindcentrum worden alle betrokkenen uitgedaagd nieuwsgierig en creatief te zijn, initiatief te nemen en interesses te volgen.

 

Ambitieus

Binnen het kindcentrum stemmen we onze krachten op elkaar af. Diversiteit als kans! We ontmoeten elkaar doelbewust. We denken in kansen en mogelijkheden. Op alle gebied stellen we hoge doelen om een doorgaande lijn in ontwikkeling, zorg, opvoeding en opvang te realiseren. We kijken en luisteren naar elkaar. Dat betekent dat we alle betrokkenen op diverse niveaus kansen tot ontwikkeling bieden. Leren van en met elkaar. Maar ook extra zorg als kans om de pijler “leven met elkaar” te realiseren. Onze ambitie is om met interne en externe partners daadwerkelijk een

beweging tot verandering en verbetering op gang te brengen en daarmee, naast individuele doelen, ook een maatschappelijk doel na te streven.