Kwaliteit

Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden; sinds augustus 2010 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze wet stelt voorwaarden aan kinderopvang en regelt de kwaliteit in algemene termen. Kinderopvang dient in de eerste plaats bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

De Wonderwereld volgt de wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:

  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per leid(st)er
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel
  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen
  • Huisvesting en inrichting
  • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • Betrokkenheid en inspraak van de ouders
  • Omgangstaal (in principe Nederlands)
  • Afhandeling klachten

De volledige Wet Kinderopvang is na te lezen op www.wetten.overheid.nl

Voor- en vroegschoolse educatie

Om kinderen die naar De Kleine Wereld komen iets extra’s te bieden, bieden onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan, volgens landelijk erkende methodes. In Berkel-Enschot wordt gewerkt met de methode Puk en Ko, in Mierlo met de methode Startblokken. Onze pedagogisch medewerkers zijn gespecialiseerd en opgeleid in één van deze methodes.

Wat is voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie is onderdeel van “voor- en vroegschoolse educatie”. Voorschool betreft kinderdagverblijven (KDV) en peuterspeelzalen (PSZ), vroegschool betreft de groepen 1 en 2 op de basisschool. De (leer)lijn van KDV of PSZ loopt door naar de basisschool, dit noemen we een doorgaande (leer)lijn. Voorschoolse educatie is bedoeld om jonge kinderen een rijke taal- en leeromgeving te bieden, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede basis hebben wanneer zij naar de basisschool gaan. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Creatief, taal en rekenen, bewegen, sociaal-emotioneel en cognitieve vaardigheden.

“VVE gaat uit van het aangeboren talent van kinderen om de wereld te ontdekken en onderzoeken. Ieder kind is van nature gericht op het onderzoeken van de omgeving en op het communiceren met anderen, in zijn of haar eigen tempo. Het is aan de pedagogisch medewerker om deze initiatieven op te merken en van een ontwikkelingskans en ontwikkelingsmoment te maken”.

Hoe werken we?

De term “voorschoolse educatie” lijkt vaak wat zwaarder dan het in werkelijkheid is. Voor De Kleine Wereld betekent VVE vooral een bewuste en gestructureerde werkhouding van de pedagogisch medewerkers, waarin zij veel aandacht hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Goed kijken en luisteren naar wat het kind nodig heeft en ruimte bieden voor initiatieven van de kinderen.

We werken aan de hand van thema’s. De thema’s worden door de kinderen gedurende een aantal weken steeds verder uitgediept. Spelenderwijs ondernemen de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen leuke en leerzame activiteiten die de brede ontwikkeling, creativiteit en fantasie van kinderen stimuleren. Soms doen we dit in kleine groepjes kinderen, soms in een grote groep. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen zelf kunnen ontdekken en veel plezier beleven aan de activiteiten. Een kind leert vooral wanneer het verwonderd en betrokken is. Daarom gaan we er ook vaak op uit om gerichte activiteiten in de omgeving te doen of bieden we iets extra’s op de locatie aan. Naast activiteiten, is er ook veel ruimte voor spontaan spel. In onze groepen zijn hiervoor een huishoek, bouwhoek, leeshoek en themahoek ingericht, zodat kinderen heerlijk met andere kinderen of even lekker alleen kunnen spelen.

Voorschoolse educatie richt zich vooral op kinderen van 2 tot 4 jaar, maar ook op onze jongste groepen en op de BSO zijn wij bewust bezig met het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Dit is terug te zien in de aankleding van de ruimtes, het aanbod in spelmaterialen en activiteiten en in de betrokken, actieve houding van onze pedagogisch medewerkers.

Waarom voorschoolse educatie?

De Kleine Wereld kiest voor VVE omdat alle kinderen profijt hebben van een rijke speel-leeromgeving, waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn en zich stapje voor stapje kunnen ontwikkelen. Juist omdat kinderen van nature zo gericht zijn op leren, ontdekken en ontwikkelen. Het bevordert de deskundigheid en professionaliteit van onze pedagogisch medewerkers en biedt kinderen een dag vol inspirerende en leuke momenten. Wij zien kinderen graag enthousiast thuiskomen en vertellen over nieuwe ontdekkingen van die dag.