Zorg

Zorg op onze school

 

Voor ons betekent zorg, dat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op het gebied van leren, talenten, gedrag, en welbevinden. Wij sluiten aan bij de behoeften van de leerling. Om de leerlingen goed te kunnen volgen, vinden er leerling- en groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze besprekingen wordt er gekeken naar de toetsresultaten van de groep en naar de individuele leerling. Dit wordt gedaan door de intern begeleider (IB) en de desbetreffende leerkracht van de groep.

Mocht de ontwikkeling anders verlopen dan verwacht, zullen wij dit snel opmerken en hier naar handelen. Om dit goed te kunnen doen, is samenwerking met u als ouder erg belangrijk. Wij zullen u dan ook tijdig informeren en betrekken bij het onderwijs van uw kind.

Het onderwijs werkt met 5 niveaus van zorg. Deze worden als volgt omschreven:

 

Niveau 1:

Algemene zorg door de groepsleerkracht.

- Goed les geven; instructie volgens de lesmethode.

- Bovendien extra instructie vooraf en nadien herhaling.

 

Niveau 2:

Extra zorg in de groep.

- Extra instructie en inoefening in een kleine groep.

- Extra hulp in de klas door middel van toepassen differentiatiemodellen vanuit de lesmethode.

- Inzetten van remediërend materiaal vanuit de lesmethode.

 

Niveau 3:

Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen.

- Raadplegen van onder andere de intern begeleider en het zorgteam.

 

Niveau 4:

Extra zorg op schoolniveau door externe deskundigen.

- Het inzetten van deskundigen uit bijvoorbeeld het zorgteam. U kunt hierbij denken aan een schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts (GGD), preventieve ambulante begeleiding (PAB'er), het aanvragen van extern onderzoek, enz.

 

Niveau 5:

Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

- In verband met passend onderwijs vinden er veranderingen plaats binnen dit niveau.

Hierover leest u meer onder het kopje passend onderwijs.

 

Interne begeleiding

De taak van de intern begeleider is de zorg binnen het onderwijs te organiseren en te begeleiden. Een intern begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat. Hierbij maakt de intern begeleider gebruik van onder andere de informatie uit besprekingen, observaties, klassenbezoeken en gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

In het kader van de fusie naar Puur Sang is er een nauwe samenwerking tussen de interne begeleiders van beide locaties. Stefanie Kantelberg is de intern begeleider van locatie Lucia. Stefanie is werkzaam op maandag en dinsdag.

De intern begeleider van locatie Loeswijk is Judith Pellenaars. Zij is ook werkzaam op maandag en dinsdag. De IB'ers van beide locaties werken samen om expertise te delen. Het kan daarbij voorkomen dat IB'ers activiteiten van elkaar overnemen.

Voor vragen / opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen of gewoon even binnenlopen.

 

Zorgteam

Leerlingen kunnen op het moment dat er vragen zijn, besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit verschillende deskundigen en komt vijf keer per schooljaar bij elkaar. De bijeenkomsten vinden op school plaats. Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind besproken wordt.

Deelnemers van het zorgteam:

- groepsleerkracht

- interne begeleider

- directie

- eventueel medewerker De Wonderwereld

- schoolmaatschappelijk werker

- jeugdverpleegkundige van de GGD

- een medewerker vanuit het expertisecentrum

- eventueel de ouders.

 

Zorg voor Jeugd

Wij werken met het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is bedoeld om problemen bij de jeugd snel in beeld te krijgen en de zorg te coördineren. Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente en bij de wet geregeld. Binnen onze school kan de intern begeleider of de directie zorgsignalen afgeven in het systeem.

Een signaal geven wij alleen af nadat wij ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Er wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd, wel dat er zorgen zijn over een kind.

Bij twee of meer signalen in het systeem van hetzelfde kind wordt een coördinator aangewezen. Deze coördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Deze inventariseert met alle betrokken partijen wat er speelt en kijkt wat er verder nodig is.

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft, maar is niet meer zo vanzelfsprekend. De criteria om toegelaten te worden, zijn aangescherpt en de basisschool moet er eerst voor zorgen dat zij de basisondersteuning in orde heeft.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit - in overleg met u, het samenwerkingsverband en het bestuur - rechtstreeks door de school georganiseerd. De school kan dan een arrangement aanvragen.

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel desgewenst bij de directeur verkrijgen. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.